Ammonyak şorası - NH4NO3 - azot gübrəsidir, tərkibində 33-35% azot elementi var, suda asan həll olur, torpağa bitkilərin əkilməsindən əvvəl verilməlidir, ştillik torpaqları əlavə yemləndirilmələrdən ötrü əlverişlidir. Onu ağzı bağlı qabda, quru və sərin yerdə, oddan aralı saxlamaq lazımdır. Fizioloji turş gübrədir.Tərkibində eyni nisbətdə 34% ammonyak və nitrat azotu vardır. Yüksək dərəcədə hiqroskopik gübrədir, partladıcı xüsusiyyətə malikdir. Ən çox turş olmayan torpaqlar üçün məslə
Şüşə amorf kristallik quruluşlu material olub, turşu, qələvi torpaq və qələvi oksidlərindən ibarət ərintinin soyudulması yolu ilə əldə edilir. Tədricən özlülüyünün artması hesabına bərk maddələrə məxsus mexaniki xassələrə malik olur. Şüşədən məmulat hazırlanması olduqca qədim sənət növü sayılır. Şüşə istehsalı bizim eramızdan, hətta 2 min il əvvəl qədim Misirdə mövcud olmuşdur. Şüşə istehsalının ilk inkişafı ilə yanaşı, t
Azərbaycanda kimya sənayesinin yaranma tarixi ötən əsrin 50-60-cı illərinə təsadüf edir. 1938-ci ildə Sumqayıt şəhərində Sintetik-kauçuk və digər kimya zavodlarının tikintisinə başlanılmışdır. İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə Sumqayıtda aparılan tikinti işlərinə ara verilmiş, 1945-ci ildən etibarən isə Sumqayıt ərazisində ardıcıl olaraq ağır sənaye müəssisələri - Kimya, Boru-Prokat, Sintetik-kauçuk, Alüminium, Superfosfat zavodları istifadə
İndi üzümlə müalicə geniş yayılmaqla, ampeloterapiya adı ilə tanınır. Üzümün qida və müalicəvi xüsusiyyətləri üzüm şirəsində, şərabda və ondan alınan digər məhsullarda da saxlanır. Üzüm şərabları qida və müalicə əhəmiyyətindən başqa antiseptik və bakterisid təsirə də malikdir. Qırmızı şərablar ağ şərablara nisbətən daha çox antiseptik xassə daşıyır ki, bu onların tərkibində polifenolların - qırmızı rəngləyici maddələrin və aqlükonların miqdarı ilə əlaqədardır. Hanzenə görə bu maddələr bakteriyalara standart fenol m
Təmiz nitrat turşusu normal temperaturda rəngsiz mayedir. 41 C0-də donur, 86C0-də qaynayır. Sənayedə 2 növ nitrat turşusu buraxılır: tərkibində 50-60% olan duru və 96-98% olan qatı nitrat turşusu. Duru nitrat turşusu tərkibində azot olan mineral gübrələr istehsalı üçün, əsasən də qatılaşdırılmış azotlu gübrələrdən olan ammonium şorası istehsalında istifadə olunur. Qatı nitrat turşusu partlayıcı maddələr, rənglər, plastik kütlələr, nitro boyalar,kinolentləri və digər vacib məhsullar istehsalında istifadə olunur. Nitrat turşusu ammonyakdan alınır.
Mexaniki və əl basqısının altından axmış meyvə-giləmeyvə şirələrinin tərkibində meyvənin xeyli miqdarda lətli hissəcikləri və müxtəlif kənar qarışıqlar olur ki, bunlar da şirələri bulanıqlaşdırır. Bulanıq şirələri saxlayıb çökdürmək və sıx parçadan süzməklə təmizləyirlər. Bundan sonra da onlar şəffaf olmur, lakin iri hissəciklərdən təmizlənir. Sənaye üsulu ilə tamamilə şəffaf şirə almaq üçün onları mürəkkəb üsullarla şəffaflaşdırırlar. Bu üsulları ev şəraitində tətbiq etmək çox çətindir. Eyni zamanda şirələri çox
İstehsalın ixtisaslaşmasına görə şərab zavodları müəyyən tiplərə bölünür: İlkin şərabçılıq zavodları (şərab məntəqələri) üzümün emalı, ondan şirə alınması, alınan şirənin qıcqırdılması və cavan şərab materiallının saxlanmasını həyata keçirir. Bu zavodlarda, həmçinin şərab materialının eqalizasiyası, kupajı, yapışqanlanması, süzülməsi və termiki işlənməsi əməliyyatları da aparılır. Onların istehsal gücü mövsümdə emal olunan üzümün miqdarına (tonla), istehsal qablarının eyni vaxtakı tu
Üzüm şərabçılıq sənayesi üçün xammaldır. Üzüm salxımı saplaqdan, daraq və gilədən ibarətdir. Üzümün sortundan və xarici şəraitdən asılı olaraq, salxımın forma və böyüklüyü də müxtəlif ola bilir. Formasına görə salxım silindr, konusvari, silindr-konusvari, yumurta şəkilli, qanadlı, şaxələnmiş və s. olur. Salxımın uzunluğu adətən 60-300 mm arasında dəyişir. Uzunluğu 130-180 mm olan sa
Şəkərli məhsulların, əsasən üzüm, meyvə, giləmeyvənin müxtəlif üsullarla əzilməsini, şirə, şərab alınmasını və bu zaman baş verən mürəkkəb texnoloji, kimyəvi, mikrobioloji prosesləri öyrənən elm şərabçılıq adlanır. İlkin və ikinci şərabçılıq fərqləndirilir. İlkin şərabçılıq üzümün emalı və şərab materialı hazırlanması əməliyyatlarını əhatə edir. İkinci şərabçılıq isə şərab materialının ona səciyyəvi dad, buket, ətir və stabillik verilməsi məqsədilə emalı və yetişdirilməsidir. Bu zaman
İnflyasiya qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması deməkdir. İnflyasiyanın səbəbi nədir? Bu suala cavab vermək üçün pulun kəmiyyət nəzəriyyəsindən(Ekonomiksin 10 prinsipi) istifadə edərək deyə bilərik ki,ölkə çox pul çap edəndə malların qiyməti artır. İqtisadçıların bir çox nəsli həmçinin XIX əsrin görkəmli filosofu Devid Yum və məşhur müasir iqtisadçı Milton Fridman pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinin

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Təsadüfi

Bizi İzləyin