Neft yataqlarının səmərəli işlənməsi sisteminin əsas prinsipləri qaz yataqlarına aiddir. Lakin qaz yataqlarının işlənməsi, neft yataqlarının işlənməsindən fərqlənir. Bu, qaz yataqlarının aşağıdakı xüsusiyyətlərindən doğur: 1. Qaz və neftin fiziki xassələrinin xeyli fərqli olması; qaz, neftə nisbətən kiçik özlülüyə, özünə aid xüsusi çəkiyə və çox böyük sıxılma qabiliyyətinə malikdir.
Nişаstа bitkilərin ən mühüm еhtiyаt qidа mаddəsi hеsаb еdilir. Nişаstа bitki tохumаlаrındа təbəqəli quruluşа mаlik dənələr şəklində yеrləşir. Düyüdə 82%, pахlаlı-dənli bitkilərdə 50-60%, dənli bitkilərdə 60-75%, kаrtоfdа 12-26%, undа 70-78%, çörəkdə 43-56% nişаstа оlur. Nişаstа özü quru mаddəyə görə 99% təmiz nişаstаdаn ibаrətdir. Nişаstа kаl mеyvələrin də tərkibində оlur və yеtişmə dövründə biоkimyəvi prоsеslər nəticəsində şəkərə çеvrilir.
Ölkəmizdə istifadə olunan peyvənd növləri “Profilalktik Peyvənd Təqvimi”ndə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasında bir çox yoluxucu xəstəliklərin (B hepatiti, vərəm, poliomielit, göyöskürək, difteriya, tetanus, qızılca, parotit, məxmərək, b tipli hemofil infeksiya və pnevmokok xəstəlikləri) qarşısının alınması üçün istifadə olunan vaksinlər aşağıdakılardır.
Uşaqlıqda hər kəsin oynadığı bir oyun var idi - Daş-Kağız-Qayçı oyunu. Bu oyunun orijinal adı Jan Ken Pon-dur. Bu oyunu oynayarkən heç bir ləvazimata ehtiyacınız yoxdur-təkcə əlləniz. Seçimlər edildikdən sonra qaliblər bu qaydalara əsasən müəyyən olunur: Daş qayçını sındırır - Qayçı kağızı kəsir - Kağız daşı örtür
Xalq təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətlərindən biri kimya sənayesinin insanlara bəxş etdiyi sintetik polimerlər təşkil edir.Sintetik polimerlər arasinda plastik kütlələr,rezin,lif,laklar, boyaqlar ,örtüklər, daş-qaşlar,partlayıcı maddələr və.s istehsal edilir.Liflər yüksəkmolekullu birləşmələr sinifinə mənsubdur. Qədim zamanlardan bəri toxuculuq sənayesində təbii liflərdən istifadə olunmuş və hal-hazirda da geniş miqyasda istifadə edilməkdədir. İlk dəfə s&uu
Radioaktiv təhlükənin yalnız nüvə sənayesi müəssisələri üçün xarakterik olduğunu düşünmək yanlış olardı. Qeyri-radioaktiv faydalı qazıntıların alınması və emalı da radioaktiliyin artmasına səbəb olur. Qazıntı ilə əldə edilən istənilən enerji mənbəyində radionuklidlər vardır. Təbii yanacağın yandırılması ilə ətraf mühitə düşdükdə radiasiya mənbəyinə çevrilir. Neft, kimya, metallurgiya və dağ-mədən sənayeləri radionukli
Bal arıları haqda nə bilirik? [ bax: Bal arıları haqqında 8 məlumat
Zülallar canlıların bədənində dinamik vəziyyətdə olur. Başqa sözlə, canlıların toxumasına daxil olan zülallar daim parçalanır və yenidən əmələ gəlir. Zülallar müxtəlif orqanlarda müxtəlif sürətlə parçalanır. Məsələn, insanın qaraciyərində bir gün ərzində 40-50 qram zülal sintez olunur. Onun da bir qismi qaraciyərin öz strukturuna, digər qismi isə qan zərdabına daxil olur. Eritrositlərdə olan hemoqlobin də fasiləsiz olaraq öz funksiyasını itirir, çünki eritrositlərin yaşama müddəti 120 gündür. Qan daima funksiyasını itirmiş eritrositlər
Reseptorlar-kimyəvi təbiətinə görə hüceyrədə müəyyən spesifik funksiyalar yerinə yetirən xüsusi zülallardır. Onlar hüceyrənin səthində, sitoplazmada, nüvədə yerləşərək hormonlar neyromediatorlar, böyümə faktorları, sitokinlər və ya hüceyrənin təsirinə digər xarakterik reaksiyalar göstərirlər. Özlərinin lokalizasiyasından asılı olaraq onları iki yerə bölmək olar: səthi reseptorlar və hüceyrədaxili reseptorlar. Hüceyrədaxili reseptorlar sitoplazmatik və nüvə reseptorlarına bölünürlər. Səthi reseptorlar sitomembranın xarici zülallarında
Son zamanlarda sənayenin sürətlə inkişafı dövründə yeni kimyəvi texnologiyanın tədqiqi labüddür. Bu prosesin müəyyən hissəsinin inkişafı katalizatorların köməyi ilə aşağı növlü xammalların yüksək qiymətli məhsullara çevrilməsi istiqamətindədir. Başqa sözlə katalizator–müasir əlkimyaçıların fəlsəfə daşı olub, qurğuşunu qızıla yox, xammalı dərmana, plastik kütləyə, kimyəvi reaktivlərə, yanacaqlara, gübrələrə və başqa faydalı məhsullara çevirməlidir. İnsanların ilk öyrəndikləri katalitik proses qıcqırmadır. Hələ 3500 b

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Reklam

Bizi İzləyin