Radioaktiv təhlükənin yalnız nüvə sənayesi müəssisələri üçün xarakterik olduğunu düşünmək yanlış olardı. Qeyri-radioaktiv faydalı qazıntıların alınması və emalı da radioaktiliyin artmasına səbəb olur. Qazıntı ilə əldə edilən istənilən enerji mənbəyində radionuklidlər vardır. Təbii yanacağın yandırılması ilə ətraf mühitə düşdükdə radiasiya mənbəyinə çevrilir. Neft, kimya, metallurgiya və dağ-mədən sənayeləri radionukli
Bal arıları haqda nə bilirik? [ bax: Bal arıları haqqında 8 məlumat
Zülallar canlıların bədənində dinamik vəziyyətdə olur. Başqa sözlə, canlıların toxumasına daxil olan zülallar daim parçalanır və yenidən əmələ gəlir. Zülallar müxtəlif orqanlarda müxtəlif sürətlə parçalanır. Məsələn, insanın qaraciyərində bir gün ərzində 40-50 qram zülal sintez olunur. Onun da bir qismi qaraciyərin öz strukturuna, digər qismi isə qan zərdabına daxil olur. Eritrositlərdə olan hemoqlobin də fasiləsiz olaraq öz funksiyasını itirir, çünki eritrositlərin yaşama müddəti 120 gündür. Qan daima funksiyasını itirmiş eritrositlər
Reseptorlar-kimyəvi təbiətinə görə hüceyrədə müəyyən spesifik funksiyalar yerinə yetirən xüsusi zülallardır. Onlar hüceyrənin səthində, sitoplazmada, nüvədə yerləşərək hormonlar neyromediatorlar, böyümə faktorları, sitokinlər və ya hüceyrənin təsirinə digər xarakterik reaksiyalar göstərirlər. Özlərinin lokalizasiyasından asılı olaraq onları iki yerə bölmək olar: səthi reseptorlar və hüceyrədaxili reseptorlar. Hüceyrədaxili reseptorlar sitoplazmatik və nüvə reseptorlarına bölünürlər. Səthi reseptorlar sitomembranın xarici zülallarında
Son zamanlarda sənayenin sürətlə inkişafı dövründə yeni kimyəvi texnologiyanın tədqiqi labüddür. Bu prosesin müəyyən hissəsinin inkişafı katalizatorların köməyi ilə aşağı növlü xammalların yüksək qiymətli məhsullara çevrilməsi istiqamətindədir. Başqa sözlə katalizator–müasir əlkimyaçıların fəlsəfə daşı olub, qurğuşunu qızıla yox, xammalı dərmana, plastik kütləyə, kimyəvi reaktivlərə, yanacaqlara, gübrələrə və başqa faydalı məhsullara çevirməlidir. İnsanların ilk öyrəndikləri katalitik proses qıcqırmadır. Hələ 3500 b

Kizelqur

 Əlibaba Əliyev 2018-04-30
Kizelqur (diatomit, infuzor torpaq və diatomat, torpaq, trepel) – çökmüş dağ süxuru, adətən yumşaq, açıq boz və ya rəngli olur. Kizelqur böyük məsaməyə, yaxşı adsorbsiya olunma qabiliyyətinə malikdir. İstiliyi və səsi pis keçirir, turşuya davamlıdır. Kizelqur natrium hidrooksiddə yaxşı həll olan 95% silisium oksidindən ibarətdir. Kizelqur Alfrod Nobeli (1833-1896) məşhurlaşdırmış və varlandırılmışdır. Partlayıcı trinitroqliserinin təhlükəsiz d
Canlı hüceyrələrin işıq mikroskoplarında qısa müddət ərzində tədqiq etmək mümkündür. Hüceyrələri daha dərindən uzun müddətdə tədqiq etmək lazım gəldikdə, onları xüsusi kameralara keçirirlər. Bu kameralar yastı, deşikli şüşə qablar olub, üzəri qapaqla örtülür. Bəzən yığılıb açıla bilən kameralardan da istifadə edilir. Tədqiq ediləcək ibtidai orqanizmlər, sərbəst yaşayan təkhüceyrəlilər, qan hüceyrələri və ya çoxhüceyrəli orqanizmin müəyyən toxumalarından ayrılan hüceyrələr belə kameralarda tədqiq olunur. Ö

Biokimya

 Əlibaba Əliyev 2018-04-27
Müasir biokimya və ya başqa sözlə, həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları elmi bir müstəqil elm sahəsi kimi XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində xaricdə yaranmışdır. Konkret olaraq, 1903-cü ildə K.Neyberq biokimya terminini elmə daxil etmişdir. Qeyd edilən vaxtdan əvvəl biokimyaya dair məsələlər üzvi kimya və fiziologiyaya aid edilirdi. Tarixən uzun dövrü əhatə edən əlkimya biokimyaya dair heç bir konkret məsələləri həll etməmişdir. Yalnız XVI-XVII əsrlərdə hökm sürmüş yatrokimya irəliyə doğru bir addım ataraq kimya ilə tibb arasında əlaqə yaratmışdır. Heç
Hərəkətin təbiət qanunları ilə təyin edilməyən elementləri başlanğıc şərtlər adlanır. Nyuton əsrinin gözəl kəşflərindən biri də təbiət qanunlarının başlanğıc şərtlərdən fərqləndirilməsidir. Başlanğıc şərtlər müəyyən qanunauyğunluğa tabe deyil, onlar arasında əlaqə yoxdur. Başlanğıc şərtlərin əhəmiyyəti sistemin əvvəlki təkamülündən asılıdır. Bu və ya digər məsələni həll etmək üçün onlar təcrübi təyin edilməli və ya baxılan
Fizika kursunun bir bölməsi olan mexanikaya ən fundamental təbiət elmi kimi baxıla bilər. Fizika kursunun öyrənilməsinə də adətən mexanikanın öyrənilməsi ilə başlayırlar. Mexanikanın predmeti cisimlər arasındakı məlum və ya verilmiş qarşılıqlı təzir zamanı onların hərəkət və tarazlıq qanunlarıdır. “Hərəkət” anlayışının tamamilə aydın olmasına baxmayaraq onu elə ifadə etmək lazımdır ki, əvvəla, mümkün hərəkətlərin müxtəlif parametrlərinin &o

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Bizi İzləyin