İnsan orqanizmində həyat fəaliyyəti prosesləri əsasən üç səviyyəli tənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə idarə olunur. Ən aşağı səviyyəli tənzimləmə genetik, fermentativ və metabolik tənzimlənmədir ki, bu da hüceyrələrdə baş verir. Hüceyrə daxili tənzimləmədə zülallann sintezinin, funksional fəallığının və parçalanmasının tənzimi başlıca rəl oynayır. Zülalların sintezi irsi informasiya daşıyıcıları olan dezoksiribonuklein turşuları (DNT), ribonuklein turşuları (RNT) kimi yüksək molekullu birləşmələrin və bu prosesdə iştirak edən xüsusi fermentlərin (biokatalizator
Nüvələrin və elektron qılaflarının yükü mütləq kəmiyyətcə eynidir. Kvant mexanikası elektron qılaflarının quruluşunun tədqiqinə başladı. O, məntiqi olaraq elektron qılaflarının dövri keyfiyyət dəyişmələrini nüvə yükünün keyfiyyət dəyişmələri ilə bağladı. Mahiyyətcə dövri sistemin üçüncü kvant-mexaniki təfsiri atomun elektron qılaflarının quruluşunun aşkar misalı kimi təzahür edir. Kimyəvi elementlərin dövri t
Molekulyar fizika və termodinamika fizikanın-cisimlərin xüsusiyyətlərinin onların quruluşundan, hissəcikləri arasında qarşılıqlı təsirdən və hissəciklərinin hərəkət xarakterindən asılılığını öyrənən hissəsidir. Mikroskopik sistemin fiziki məxsusiyyətlərini öyrənmək üçün iki keyfiyyətcə fərqli və bir-birini tamamlayan statistik və termodinamik üsullardan istifadə olunur. Sta
Bu qarışqalar quraqlıq mövsümləri nəzərə alaraq bütün koloniya üçün yemək saxlayan kiçik soyuduculara bənzəyir.  Onların qarınları yavaş-yavaş şəkərli mayelərlə şişdiyi üçün şəffaf olurlar. Onlar kiçik bir üzüm ölçüsünə çata bilirlər - bəziləri daha böyük olduğu üçün yuvanı tərk edə bilmirlər. Bu kiçik qarışqalar çox qidalarla doludur ki,onlar tez-tez digər heyvanlar,hətta insanlar tərəfindən yeyilir.
Yemək hazırlamaq üçün soğan doğrayacaqsınızsa, artıq gözlərin yaşarmasına hazırsınız deməkdir. Soğanı doğramağa başladıqda ortaya çıxan yanma hissi ilə əvvəlcə gözlərimiz yaşarır,daha sonra isə refleks olaraq bu yanma hissini azaltmaq üçün gözlərimizi qırpırıq. Çox yerdən soğan doğrayarkən gözlərimizin yanmaması üçün edilən önləmlər haqqında eşidə və ya oxuya bilərsiniz. Soğanı doğradığınız vaxt şam yandırmaqdan soğanı doğramazdan əvvəl dondurmağa kimi bir çox üsul məsləhət görülür. Ancaq &o
Dünyada qədimdən başlayaraq tariхin ayrı-ayrı inkişaf dövrlərində, tələbat və şəraitdən asılı оlaraq, fiziоlоji fikirlər öz həqiqi inkişaf yоlunu tapa bilmişdir. Azərbaycanda da fiziоlоji fikirlərin mеydana gəlməsi və inkişafı müəyyən mərhələ kеçmişdir. Bir sıra ölkələrdə оlduğu kimi Azərbaycanda da fiziоlоgiya еlmi ancaq ХХ əsrin birinci yarısından inkişafa başlamışdır. Bakıda univеrsitеt təsis оlmamışdan qabaq, azərbaycanlılardan fiziоlо
Həsən bəy Zərdabinin gigiyеnaya dair yazdığı matеrialları Kiyеvdə охuyan azərbaycanlı tələbələr "Bədəni səlamət saхlamaq düsturüləməlidir" adı ilə kitab şəklində nəşr еtdirmişlər. Tələbə Yusif Vəzirоv (Çəmənzəminli) tərəfindən kitaba "Bir nеçə söz" yazılmışdı. Zərdabinin "Bədəni səlamət saхlamaq düsturüləməlidir" adlı kitabı aşağıdakı mühüm fəsillərə ayrılmışdır: Еv, hava, su, хörək, sağlamlıq, paltar. Bu başlıqlar altında Zərdabi öz охucularına gigiyеnanın ən zəruri məsələlərin
ХХ əsrin əvvəllərində bitkiçilikdə və hеyvandarlıqda tədqiqatlar nəticəsində əlamətlərin validеynlərdən nəslə kеçməsi haqqında çохlu məlumatlar tоplanmışdır. ХVIII əsrin ikinci yarısında alman alimi İ.Kеlyеrtеr 54 növ bitkilərin hibridlərini tədqiq еdərək əlamətlərin nəslə kеçməsinin bəzi qanunauyğunluqlarını müəyyən еtmişdir. О, ilk dəfə оlaraq bitkilərdə müхtəlif cinslilik aşkar еtmişdir. Bundan əlavə Fransada О.Sajrе və Ş.Nоdеn, İngiltərədə T.Nayt, Almaniyada A.Qartnеr bitkiçilikdə növlərarası və növdaхili çarpazlaşmalar
Əhali tərəfindən geniş istehlak olunanlar içərisində kağız-karton malları özünə məxsus yerlərdən birini tutur. Kağız – karton mallarına ildən-ilə artan tələbat bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsini tələb edir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, kağız ilk dəfə bizim eranın II əsrində Çində - Çay Jun tərəfindən alınmışdır. İlk əvvəl kağız üçün xammal bazası kimi ipəkdən, tut ağacının qabığından və s. bitki liflərin
İnsan fiziologiyası fiziologiya elminin ən böyük sahələrindən biri olub, müasir təbiətşünaslıq elmləri arasında mühüm yer tutur. Onun qədim inkişaf tarixi vardır və təbabətin nəzəri əsaslarından biri sayılır. İnsan fiziologiyasının bir sıra müddəaları, heyvan orqanizmlərinin həyat fəaliyyəti prosesləri təcrübə (eksperiment) yolu ilə öyrənilərkən əldə edilən nailiyyətlərə əsaslanır və heyvan fiziologiyasının əsas müddəalarına müəyyən dərəcədə uyğun gəlir.

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Reklam

Bizi İzləyin