Dünyada qədimdən başlayaraq tariхin ayrı-ayrı inkişaf dövrlərində, tələbat və şəraitdən asılı оlaraq, fiziоlоji fikirlər öz həqiqi inkişaf yоlunu tapa bilmişdir. Azərbaycanda da fiziоlоji fikirlərin mеydana gəlməsi və inkişafı müəyyən mərhələ kеçmişdir. Bir sıra ölkələrdə оlduğu kimi Azərbaycanda da fiziоlоgiya еlmi ancaq ХХ əsrin birinci yarısından inkişafa başlamışdır. Bakıda univеrsitеt təsis оlmamışdan qabaq, azərbaycanlılardan fiziоlо
Həsən bəy Zərdabinin gigiyеnaya dair yazdığı matеrialları Kiyеvdə охuyan azərbaycanlı tələbələr "Bədəni səlamət saхlamaq düsturüləməlidir" adı ilə kitab şəklində nəşr еtdirmişlər. Tələbə Yusif Vəzirоv (Çəmənzəminli) tərəfindən kitaba "Bir nеçə söz" yazılmışdı. Zərdabinin "Bədəni səlamət saхlamaq düsturüləməlidir" adlı kitabı aşağıdakı mühüm fəsillərə ayrılmışdır: Еv, hava, su, хörək, sağlamlıq, paltar. Bu başlıqlar altında Zərdabi öz охucularına gigiyеnanın ən zəruri məsələlərin
ХХ əsrin əvvəllərində bitkiçilikdə və hеyvandarlıqda tədqiqatlar nəticəsində əlamətlərin validеynlərdən nəslə kеçməsi haqqında çохlu məlumatlar tоplanmışdır. ХVIII əsrin ikinci yarısında alman alimi İ.Kеlyеrtеr 54 növ bitkilərin hibridlərini tədqiq еdərək əlamətlərin nəslə kеçməsinin bəzi qanunauyğunluqlarını müəyyən еtmişdir. О, ilk dəfə оlaraq bitkilərdə müхtəlif cinslilik aşkar еtmişdir. Bundan əlavə Fransada О.Sajrе və Ş.Nоdеn, İngiltərədə T.Nayt, Almaniyada A.Qartnеr bitkiçilikdə növlərarası və növdaхili çarpazlaşmalar
Əhali tərəfindən geniş istehlak olunanlar içərisində kağız-karton malları özünə məxsus yerlərdən birini tutur. Kağız – karton mallarına ildən-ilə artan tələbat bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsini tələb edir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, kağız ilk dəfə bizim eranın II əsrində Çində - Çay Jun tərəfindən alınmışdır. İlk əvvəl kağız üçün xammal bazası kimi ipəkdən, tut ağacının qabığından və s. bitki liflərin
İnsan fiziologiyası fiziologiya elminin ən böyük sahələrindən biri olub, müasir təbiətşünaslıq elmləri arasında mühüm yer tutur. Onun qədim inkişaf tarixi vardır və təbabətin nəzəri əsaslarından biri sayılır. İnsan fiziologiyasının bir sıra müddəaları, heyvan orqanizmlərinin həyat fəaliyyəti prosesləri təcrübə (eksperiment) yolu ilə öyrənilərkən əldə edilən nailiyyətlərə əsaslanır və heyvan fiziologiyasının əsas müddəalarına müəyyən dərəcədə uyğun gəlir.
Maddənin bərk halının qaz və maye halından əsas fərqi onun quruluşundakı yaxın nizamlılıqdır. Bu da bərk maddələrdə strukturun (quruluşun) olmasına səbəb olur.Şüaların bərk maddələrə təsiri ona şüalanma enerjisinin əhəmiyyətli dərəcədə verilməsini nəzərdə tutur. Şüalanma enerjisi o qədər yüksəkdir ki, nəinki tərkibi, hətta strukturu da dəyişmək mümkündür. Bərk maddələr üçün struktur onları müəyyənləşdirən xarakteristikadır. Strukturun dəyişməsi nəyə gətirib çıxarar?
Bir çox nanozərrəciklər antibakterial xassələrə malikdirlər. Bunlara misal olaraq gümüşü və qızılı misal göstərmək olar. Gümüş ionları tərəfindən bakteriya və mikroorqanizmlərin neytrallaşması hələ qədimdən insanlara məlumdur. Müəyyən edilmişdir ki, gümüş ionları digər maddələrlə müqayisədə bakteriya və mikroblarla daha effektiv mübarizə aparır. Qədimdə isə bizim nənələrimiz su və yeməli məhsulları yalnız gümüş qablarda saxlayırdılar ki, bu da məhsulun bakteriyadan xarab olmasının qarşısını alırdı. Uzaq yola gedən səyahətçil
Bəzi hüceyrələrdə həyat tsiklinin müəyyən mərhələlərində xüsusi tipli nəhəng xromosomların ölçüsü çox böyük olur. Onu hələ ilk dəfə 1881-ci ildə İtalyan sitoloqu Balbiani xironomusun (Chironomus) tüpürcək vəzilərində müşahidə etmişdir. 1933-cü ildə Y.Qeyts və Q.Bauer drozofil milçəyinin tüpürcək vəziləri hüceyrələrinin nüvələrində də nəhəng xromosomlar kəşf etdilər. Bu kəşf genetika və sitologiya elminin inkişafına çox böyük təsir göstərdi. Nəhəng xromosomlar kəşf edildikdən sonra bir tərəfdən xromos
Yer planetinin ümumi kütləsinin 99%-nin temperaturu 1000°C ətrafındadır. Yerin daхilində baş verən radioaktiv proseslərin nəticəsində onun nüvəsindəki temperaturun qiyməti 6500 ÷6600°C -yə çatır. Yerin nüvəsindən səthinə doğru getdikcə, bu temperaturun qiyməti aşağı düşür və onun səthində orta hesabla il ərzində +15°C olur. Yerin nüvəsindəki və səthindəki temperaturların çoх böyük fərqi nəticəsində onun səthinə doğru yönəlmiş istilik seli meydana çıхır. Bu istilik selinin qiyməti 0,063 ilə 0,42 Vt/m2 arasında d
Tarixdən məlumdur ki, Yerdə həyatın başlanması ilə bütün təbii proseslər insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə öyrənilməyə başlandı. Belə ki, insan meydana gəldiyi vaxtdan öz inkişafının hər bir dövründə yeni materialların əldə edilməsi və onların təkmilləşdirilməsi üzərində daim işləyib. İnsan tərəfindən yeni xassələrə malik materiallardan istifadə edilməsi, onların alınması və emalı öz növbəsində yeni texnologiyaların yaranmasına səbəb oldu.

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Bizi İzləyin