Karbohidratlar karbon, hidrogen və oksigendən təşkil olunan birləşmələrdir. Burada hidrogen və oksigenin münasibəti su molekullarında olduğu kimidir. Ona görə də karbohidrat adını daşıyırlar. Fiziki əmək zamanı karbohidratlara olan ehtiyac artır. Karboridratlar hüceyrə və toxumaların tərkibinə daxil olmaqla, qanda qlükozanın ehtiyatını artırır, ciyərdə və əzələlərdə isə qlikogenin miqdarını artırırlar. Karbohidratların qida ilə orqanizmə normal daxil olması zamanı onların
İnsanın qan dövranı sistemi böyük və kiçik qan dövranı adlanan 2 şöbədən ibarətdir. Qan, orqanizmin maye mühiti olub, böyük və kiçik qan dövranına aid damarlarda aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: -nəqliyyat rolu (O2 və tullantıları); -daimi (sabit) mühit saxlama rolu; -müdafıə rolu (antitellər və antitoksinlər yaradır); -tənzimedici rolu (hormonların köçürülməsinin köməyi ilə bütün prosesləri tənzim edir).
Bitki və heyvanat mənşəli qidaların tərkibində karbohidratların olması onların dəyərliliyini artıran amillərdən biridir. Karbohidratlar insan orqanizminə gündəlik lazım olan enerjinin demək olar ki, yarısını təmin edirlər. Onlar orqanizmdə əsasən enerji mənbəyi kimi istifadə olunurlar. Mürəkkəb karbohidratlar (mürəkkəb şəkərlər, polisaxaridlər) həzm proseslərində sadə şəkərlərə (monosaxaridlərə) qədər parçalandıqdan sonra orqanizm tərəfindən mənimsənilirlər. İnsan orqanizmi özünə lazım olan bəzi mürəkkəb şəkərləri sintez edir. Karbohidratlardan orqanizmdə tikinti materialı
Hidrogen qazından, istər yanacaq elementlərində, istərsə də bilavasitə daхiliyanma mühərriklərində istfadə edən zaman ətraf mühitə atılan reaksiya məhsulu, yəni tullantı, buхar şəklində təmiz su olur. Bu isə ekoloji mühitin qorunması, istiхana təsirinin azalması və s. baхımdan çoх əlverişlidir. Hidrogen iysiz, rəngsiz, dadsız qazdır. Periodik sistemin birinci elementi olub 3 izotopa malikdir. Təbiətdə ən çoх yayılan izotopu 1H-protondur. Protonun nüvəsi
XIX əsrin sonunda görkəmli alimlərdən Libix, Faradey və Ostvald Berseliusun kataliz haqqında anlayışını tənqid atəşinə tutmuşdurlar. 1884-1901-ci illərdə Ostvald öz elmi əsərlərində kataliz anlayışını yeni təyinini irəli sürdü. Qeyd etmək lazımdır ki, kataliz anlayışının hazırki təyini Ostvaldın 1901-ci ildəki təyinindən heç də fərqlənmirdi: “Katalizator - elə bir maddədir ki, kimyəvi reaksiyanın son məhsuluna daxil olmur, lakin onun surətini artırır’’. Eyni zamanda Ostvald qeyd etmişdir ki, katalizator sistemin kimyəvi tarazlığının vəziyyətini dəyişmir. Bu haqda sonrakı b&o
İnsan orqanizmində həyat fəaliyyəti prosesləri əsasən üç səviyyəli tənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə idarə olunur. Ən aşağı səviyyəli tənzimləmə genetik, fermentativ və metabolik tənzimlənmədir ki, bu da hüceyrələrdə baş verir. Hüceyrə daxili tənzimləmədə zülallann sintezinin, funksional fəallığının və parçalanmasının tənzimi başlıca rəl oynayır. Zülalların sintezi irsi informasiya daşıyıcıları olan dezoksiribonuklein turşuları (DNT), ribonuklein turşuları (RNT) kimi yüksək molekullu birləşmələrin və bu prosesdə iştirak edən xüsusi fermentlərin (biokatalizator
Nüvələrin və elektron qılaflarının yükü mütləq kəmiyyətcə eynidir. Kvant mexanikası elektron qılaflarının quruluşunun tədqiqinə başladı. O, məntiqi olaraq elektron qılaflarının dövri keyfiyyət dəyişmələrini nüvə yükünün keyfiyyət dəyişmələri ilə bağladı. Mahiyyətcə dövri sistemin üçüncü kvant-mexaniki təfsiri atomun elektron qılaflarının quruluşunun aşkar misalı kimi təzahür edir. Kimyəvi elementlərin dövri t
Molekulyar fizika və termodinamika fizikanın-cisimlərin xüsusiyyətlərinin onların quruluşundan, hissəcikləri arasında qarşılıqlı təsirdən və hissəciklərinin hərəkət xarakterindən asılılığını öyrənən hissəsidir. Mikroskopik sistemin fiziki məxsusiyyətlərini öyrənmək üçün iki keyfiyyətcə fərqli və bir-birini tamamlayan statistik və termodinamik üsullardan istifadə olunur. Sta
Bu qarışqalar quraqlıq mövsümləri nəzərə alaraq bütün koloniya üçün yemək saxlayan kiçik soyuduculara bənzəyir.  Onların qarınları yavaş-yavaş şəkərli mayelərlə şişdiyi üçün şəffaf olurlar. Onlar kiçik bir üzüm ölçüsünə çata bilirlər - bəziləri daha böyük olduğu üçün yuvanı tərk edə bilmirlər. Bu kiçik qarışqalar çox qidalarla doludur ki,onlar tez-tez digər heyvanlar,hətta insanlar tərəfindən yeyilir.
Yemək hazırlamaq üçün soğan doğrayacaqsınızsa, artıq gözlərin yaşarmasına hazırsınız deməkdir. Soğanı doğramağa başladıqda ortaya çıxan yanma hissi ilə əvvəlcə gözlərimiz yaşarır,daha sonra isə refleks olaraq bu yanma hissini azaltmaq üçün gözlərimizi qırpırıq. Çox yerdən soğan doğrayarkən gözlərimizin yanmaması üçün edilən önləmlər haqqında eşidə və ya oxuya bilərsiniz. Soğanı doğradığınız vaxt şam yandırmaqdan soğanı doğramazdan əvvəl dondurmağa kimi bir çox üsul məsləhət görülür. Ancaq &o

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Bizi İzləyin